Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Công bố thông tin

Công bố thông tin bất thường v/v thay đổi thành viên Ban Giám đốc Công ty (tháng 02/2022)

Công bố thông tin bất thường 2022


Công bố thông tin bất thường

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn thông báo v/v thay đổi thành viên Ban Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Ông Vũ Duy Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn kể từ ngày 01/2/2022.

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây