Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

CS chất lượng - môi trường

THỎA MÃN NHU CẦU KHÁCH HÀNG LÀ SỰ SỐNG CÒN CỦA CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI CỘNG ĐỒNG

line break

1. Chính sách chất lượng - môi trường của Công ty luôn luôn hướng vào khách hàng và đề cao trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc nỗ lực:

- Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ngày càng cao về chất lượng, thời gian, mẫu mã và chủng loại sản phẩm.

- Hoạt động sản xuất phải hướng đến sản xuất không lỗi.

- Giảm thiểu tiêu hao tài nguyên, ngăn ngừa ô nhiễm và thúc đẩy các hoạt động cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường.

- Cải tiến không ngừng để hướng đến việc đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng, các bên liên quan và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Công ty cam kết phổ biến thấu hiểu chính sách chất lượng - môi trường đến toàn thể cán bộ công nhân viên, cam kết đáp ứng đúng và đủ các điều kiện sản xuất, duy trì và cải tiến thường xuyên ở mọi cấp hệ thống quản lý chất lượng - môi trường phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

3. Chính sách này cũng được thông tin đến các bên có quan tâm bằng những hình thức phù hợp như: website, thông tin trực tiếp, gửi văn bản, niêm yết tại các vị trí thuận lợi trong Công ty để khách hàng, đối tác dễ dàng tiếp cận khi đến liên hệ công việc.