Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Công bố thông tin

[Công ty Thuốc lá Đồng Tháp] Báo cáo tài chính năm 2022


Công bố thông tin định kỳ

Tóm tắt báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/1/2022 đến 31/12/2022 của Công ty Thuốc lá Đồng Tháp (Báo cáo số 62A/BC-TLĐT ngày 05/4/2023).

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây