Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11: CBCNV Công ty Thuốc lá Sài Gòn chủ động nâng cao kiến thức về pháp luật

Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp phần tuyên truyền khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”. Hưởng ứng tinh thần trên, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tích cực triển khai các hoạt động thiết thực để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đông đảo cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty.

Sự ra đời của Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11(1)

Hiện nay, trên thế giới có nhiều quốc gia đã tổ chức Ngày Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện có khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hàng năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của mình. Trong ngày này, các luật gia, luật sư và các hiệp hội nghề nghiệp về luật tổ chức nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng nhằm tăng cường hơn nhận thức của nhân dân, học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò tối thượng, không thể thay thế của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt là về các giá trị tự do, dân chủ, công lý, công bằng.

Ở Việt Nam, Ngày Pháp luật là mô hình bắt nguồn từ sáng kiến của cơ sở. Xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, các tỉnh Hà Tây (trước đây), Tiền Giang, Long An... đã tổ chức triển khai mô hình này với tính chất là một ngày sinh hoạt pháp luật tập trung để cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và sau đó được một số địa phương khác tham khảo, áp dụng. Qua theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp việc thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” tại các địa phương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (nay là Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương) đã đánh giá đây là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng mô hình này trên phạm vi toàn quốc.

Xuất phát từ sáng kiến trên, kết hợp với nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013 tại Điều 8 quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Việc Quốc hội lựa chọn và quyết định lấy ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật vì vào ngày này cách đây 67 năm, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta - Hiến pháp năm 1946. Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước ta.

Trong những năm qua, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được tổ chức và hưởng ứng rộng rãi trên cả nước, với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú. Năm 2023 là năm thứ 11 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, khẳng định hơn nữa mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

Các hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Thông tin, tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật cho người lao động

Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty Thuốc lá Sài Gòn thường xuyên chỉ đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bám sát với nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Các tổ chức Đảng, đoàn thể và chính quyền trong Công ty tích cực tuyên truyền đầy đủ về tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh các nội qui, qui định của Công ty về kỷ luật lao động, an toàn lao động, bảo hộ lao động. Việc tuyên truyền được thực hiện chủ yếu thông qua hình thức sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ, đoàn thể; đồng thời lồng ghép vào các nội dung đào tạo cho công nhân viên và các cấp quản lý theo từng chuyên đề riêng hoặc theo những chương trình đào tạo bắt buộc định kỳ.

Các tổ chức đoàn thể cũng thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, mối quan tâm và những vấn đề nổi cộm của người lao động để kịp thời tuyên truyền những thông tin chính thống, giúp người lao động nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Đồng thời, cung cấp và giải đáp các thông tin liên quan đến chế độ, chính sách dành cho người lao động một cách minh bạch, công khai như: quy chế lương thưởng; quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; thời giờ làm việc – thời gian nghỉ ngơi; chế độ BHXH, BHYT, BHTN; an toàn – vệ sinh lao động; … Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc nhằm thông tin, trao đổi và giải đáp các ý kiến của cán bộ công nhân viên về các vấn đề liên quan đến quy định và chế độ chính sách, pháp luật dành cho người lao động.  

Bộ phận Pháp chế của Công ty thường xuyên cập nhật các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới nhất (đặc biệt là những văn bản liên quan trực tiếp đến ngành nghề thuốc lá, về nhiệm vụ chính trị và kinh tế của Công ty, về tác động của các văn bản pháp luật đối với cuộc sống hàng ngày, cũng như quyền và lợi ích của người lao động trong bối cảnh hiện tại) để phổ biến đến các đơn vị trong Công ty thông qua bản tin pháp luật định kỳ hàng tuần để giúp các đơn vị kịp thời nắm bắt thông tin, nghiên cứu, triển khai, vận dụng theo đúng quy định.     

Tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật. 

Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Công ty bằng các phương tiện hình ảnh trực quan như bảng điện tử, băng rôn, áp phích tuyên truyền về Ngày pháp luật Việt Nam 9/11, tuyên truyền về việc tuân thủ và chấp hành các quy định ATVSLĐ- PCCN,…  

Các hoạt động như trên đã góp phần tạo ra sự thay đổi trong nhận thức và ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành, học tập, và tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của tập thể người lao động tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn.            

Gắn việc tìm hiểu pháp luật với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Do đó với ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật của Ngày Pháp luật Việt Nam, chúng ta càng thấm nhuần và quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh với Pháp luật.

Đối với Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề người lao động quan tâm như việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách theo quy định pháp luật.

Vì vậy, nhằm tạo sức lan tỏa và đưa công tác “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cần tiếp tục phấn đấu nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, trong đó có tư tưởng của Người về chấp hành pháp luật nói riêng để vận dụng toàn diện tư tưởng của Bác vào nhiệm vụ, công tác của bản thân.

Tích cực tuyên truyền tuân thủ pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

Trong thời gian qua, công tác phòng và chữa cháy đang là vấn đề được Lãnh đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Do đó, nhằm nhấn mạnh và kêu gọi CB.CNV tiếp tục chủ động nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kiến thức để bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản cho người lao động và doanh nghiệp, nhân Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2023, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đẩy mạnh tuyên truyền việc tuân thủ pháp luật, quy định về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trong đơn vị.

Với khẩu hiệu “Bảo đảm an toàn là trách nhiệm của mỗi người lao động” và phương châm đề cao tiêu chí “Phòng hơn là chống”, công tác phòng cháy và chữa cháy luôn được Công ty đặc biệt chú trọng trong các năm qua, thông qua một số hoạt động cụ thể như:

  • Chú trọng công tác huấn luyện nhân viên bảo vệ trong công tác PCCC, đủ khả năng xử lý tình huống có thể phát sinh, thường xuyên tổ chức huấn luyện công tác PCCC cho các tổ được nghe hướng dẫn – thị phạm và thao tác thực tế các trạm bơm chữa cháy.
  • Định kỳ tổ chức các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể CB.CNV Công ty.
  • Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành nội quy, quy trình lao động, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình lao động sản xuất. Đội ngũ An toàn – Vệ sinh viên thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ trong công tác bảo hộ lao động, an toàn – vệ sinh lao động.
  • Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng chống cháy nổ, phương tiện cấp cứu để đảm bảo tính năng sử dụng hiệu quả khi cần thiết.
  • Trang bị cho CB.CNV kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và định kỳ tổ chức các buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao sự phối hợp chỉ huy về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với lực lượng chữa cháy ở cơ sở.

Việc triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm đã trở thành thông lệ có ý nghĩa và nét đẹp văn hóa tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, góp phần giúp CB.CNV, người lao động tích cực tìm hiểu, tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững./. 


(1) Thông tin về sự ra đời của Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 được trích nguồn từ Trang Thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp (https://pbgdpl.moj.gov.vn).